Welkom bij Taart van Ria.
 
AVG privacy-verklaring.
Algemene Verordening Gegevens Bescherming.
 
Ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en dat deze
gegevens nooit en te nimmer mag en kan herleiden naar onbedoelde
en niet toelaatbare digitale locatie's heeft Taart van Ria , om u het
strikte vertrouwen te geven , deze wettelijke
AVG-privacy verklaring aan u kenbaar gemaakt.
 
Privacy Statement (AVG).
Taart van Ria gevestigd aan : Verlengde Scholtenskanaal OZ – nr.49 A -
postcode 7881 JT – Emmer Compascuum -
Taart van Ria is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze wettelijke AVG privacyverklaring.
Contactgegevens:
website: www.taartvanria.nl
Verlengde Scholtenskanaal OZ - nr.49 A – postcode: 7881 JT.
plaats:Emmer Compascuum.
Tel:0591-354888.
KVK.NR:52788067.
 
De verantwoordelijke – Ria Dokter –
rechtspersoon van Taart van Ria is te bereiken via:
riadokter71@kpnmail.nl
 
Belangrijk:
Er zijn drie soorten organisaties die onder de verordening verplicht zijn
een** FG te hebben:
1.De overheid.
2.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die
vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige
observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen.
3.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken
van bijzondere gegevens.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken.
 
Taart van Ria verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
-E-mailadres.
-Ingevulde Contactformulieren.
-geslacht:man-vrouw-jongen -meisje.
– Aanvullende informatie betreft:trouwdatum-geboortedatum-leeftijd betreft
verjaardag-datum kinderfeest-doop feest-jubileum-openings feest.
– digitaal verzenden van uw factuur/opdrachtbevestiging -aanmelden
workshops-reserveringen high tea-
 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website/facebook/instagram aan te maken of reviews te geven
in digitale correspondentie en telefonisch.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij deze toestemming hebben van wettelijke verzorger(s) ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan expliciet betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij-onbewust- zonder die en uw toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via riadokter71@kpnmail.nl dan verwijderen en
vernietigen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken.
 
Taart van Ria verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling betreft opdrachtbevestiging-.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren-.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.(optioneel)-
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en op te halen bij afleveradres.
– Taart van Ria verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
m.b.t. Uw factuur met btw.
-Juridische afwikkeling bij eventuele
schade/letsel/vermissing/diefstal/geschillen.
 
Geautomatiseerde besluitvorming.
 
Taart van Ria neemt niet en nooit op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een persoonlijk individu (bijvoorbeeld een
medewerker vanTaart van Ria ) tussen zit.
Taart van Ria gebruikt de daarvoor bestemde computerprogramma’s of
beveiligings-systemen die voldoen aan de wettelijk Europese AVG privacyregelgeving.
Deze beveiligings-systemen cq.firewalls voldoen ten alle tijde aan
de daarvoor bestemde updates.
 
Taart van Ria verklaart dat deze alle voorzorg zal handhaven om haar
website door eventuele hackers en Ransom Ware aanvallen te beveiligen.
Taart van Ria te Emmer Compascuum verklaart dat alle gerelateerde
data veilig en versleuteld zijn opgeslagen op bij voorbeeld externe
HDD-usb-of in the cloud.
 
Tevens zal Taart van Ria bij een datalek deze verplicht melden aan de
desbetreffende instanties.
Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden uw persoonlijke
foto's-teksten-profielen op onder andere Facebook-Instagram-Twitter-expliciet
niet gepost.
 
Taart van Ria werkt over en met beveiligde internetverbindingen en
desbetreffende data die ten alle tijde binnen de Europese grenzen gewaarborgt
blijft.
Alle data staat dubbel opgeslagen zodat deze nooit kwijt raakt en kan herleiden
naar onbedoelde digitale locaties.
 
Ook heeftTaart van Ria in deze alles mbt. deze verplichte AVG
privacyverklaring op wettelijke verplichte orde.
 
Taart van Ria werkt met Outlook-email van Microsoft Windows 10 op de
PC/laptop om u te van dienst te kunnen zijn met de beantwoording van uw
digitale aanvragen of andere vragen.
De Bedrijfs PC/ laptop van en ten behoeve van Taart van Ria is volledig
beveiligd met verschillende beveiligings software.
 
Hoe lang uw persoonsgegevens bewaart cq. in file houdt.
 
Taart van Ria bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Organisaties cq. MKB ondernemingen bepalen zelf hoe lang zij
persoonsgegevens bewaren.
Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor
deze zijn verzameld of worden gebruikt.
 
Delen van persoonsgegevens met derden.
 
Taart van Ria verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Taart van Ria blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies of vergelijkbare technieken.
 
Taart van Ria gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 
U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
riadokter71@kpnmail.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij
u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart.
Onherkenbaar!
Dit ter bescherming van uw privacy.
 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Taart van Ria wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
 
Taart van Ria neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk en/of vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
riadokter71@kpnmail.nl
 
Taart van Ria te Emmer Compascuum verklaart dat zij alles in het
mogelijke zal bewerkstelligen door deze wettelijke verplichte AVG
privacy-verklaring volgens de Europese wetgeving na te streven te
hanteren en uit te voeren.
 
Tevens relateert deze privacy-verklaring aan de richtlijnen opgesteld
door desbetreffende officiele Nederlands Rijks Overheids instanties.
 
Met vriendelijke groet.
 
Taart van Ria Emmer Compascuum.